Alzheimer’s Day: วันอัลไซเมอร์โลก

องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer’s Disease International: ADI) ได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายน เป็น “วันอัลไซเมอร์โลก” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจถึงภัยเงียบของโรคนี้มากขึ้น ซึ่งในทุกๆ ปี บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแล จึงร่วมมือกับทางโรงพยาบาลเพื่อจัดงานวัน Alzheimer’s Day ขึ้นในทุกปี โดยในงานจะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันการเกิดโรค การดูแลผู้ป่วย และยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การดูหนังสั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น การฝึกทักษะเรื่องความจำ การเล่นเกมเพื่อการพัฒนาสมอง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยา และเภสัชกรมาให้คำปรึกษาภายในงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยและลดภาวะความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

go to top