From Hat to Heart: มากกว่าการใส่หมวกคือการใส่ใจ

ผลกระทบของโรคลมชัก (Epilepsy) ในประเทศไทย

 • การแสดงอาการของโรคอย่างกะทันหันทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ล้ม หรืออุบติเหตุทางรถยนต์ (43.5 – 57% ได้รับการบาดเจ็บ)
 • มีการเสียชีวิตจาก SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) หรืออาการของโรคลมชัก
 • เกิดโรคที่ปรากฏร่วมกัน เช่น โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, หรือภาวะบาดเจ็บในสมอง
 • ทักษะการรับรู้และการเข้าใจ รวมถึงทักษะการเข้าสังคม
 • อาการทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรคจิตเภท
 • เงื่อนไขทางสภาพจิตใจในสังคม เช่น การแต่งงาน หรือการว่าจ้าง
 • เงื่อนไขทางกฎหมาย เช่น การขับรถ , การทำงาน หรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • เงื่อนไขทางการเงิน: ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์, ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากทางการแพทย์

วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

 • วัตถุประสงค์
  • เพิ่มความตระหนักรู้ในเรื่องของโรคลมชักในสังคมไทย
  • เน้นย้ำถึงผลกระทบของโรคลมชักโดยเฉพาะเงื่อนไขทางจิตสังคมให้สังคมไทยได้รับรู้
  • ระดมทุนสำหรับการบูรณาการงานวิจัยโรคเพื่อดำเนินการกิจกรรมสาธารณะต่อไป
 • กลุ่มเป้าหมาย
  • สาธารณะ / ผู้คนในสังคม
  • ผู้ปกครอง / ครอบครัว
  • บุคลากรทางการแพทย์

แนวคิดหลัก: ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

You’re not allowed but you’re not alone

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยโรคลมชักจะไม่ได้มีโอกาสในการทำสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น เล่นกีฬา, เที่ยว, และอื่นๆ แต่ถ้าหากผู้คนในสังคมเข้าใจในอาการแล้วล่ะก็ พวกเขาจะไม่มีทางปล่อยให้ผู้ป่วยเผชิญหน้าสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวคนเดียว

ชื่อโครงการ: From Hat to Heart (มากกว่าการใส่หมวกคือการใส่ใจ)

 • Hat
  • เป็นการแสดงถึงผู้ป่วยที่เกิดความผิดปกติขึ้นในสมอง เสมือนว่ากำลังใส่หมวกใบหนึ่งอยู่ตลอดเวลา
  • ผู้ป่วยโรคลมชักหลายคนเผลอทำร้ายตัวเอง และบางคนต้องสวม head guard เพื่อป้องกันตัวเอง
 • Heart
  • เป็นตัวแทนของผู้คนในสังคม
  • เข้าใจในอาการและตัวผู้ป่วยโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจในสังคม
go to top