Pulse Oximeter Fingertip แคมเปญ

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบ Pulse Oximetor Fingertip จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะนำไปใช้กับ รพ.สนามในหน่วยงานเพื่อรักษาคนไข้โควิดต่อไป โดย ภก.วรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นตัวแทนรพ.รับมอบ

🥰วันนี้บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบ Pulse Oximetor Fingertip จำนวน 40 เครื่อง และหน้ากากอนามัย N95 😷 ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี โดย น.อ.นพ.พัลลภ สุภากรณ์ ผช.ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร และหัวหน้าแผนกออร์โธปิดิกส์ รับมอบพร้อมกับภญ.รัตนา แสนอารี หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดต่อไป

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สนับสนุนเงินบริจาค 100,000 บาทรวมถึง Pulse Oximeter Fingertip จำนวน 50 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาคนไข้โควิดต่อไป

😄 วันนี้  ทีมงานบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ทำการส่งมอบ Pulse Oximeter Fingertip จำนวน  60 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม  ซึ่งจะนำไปใช้กับ รพ.สนามในหน่วยงานต่อไป โดย นพ.โชคชัย วงศ์บุพผา รองผู้อำนวยการ และ ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  เป็นผู้รับมอบ

บริษัท (เอไซ) ประเทศไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ทำการจัดหา Pulse Oximeter Fingertip จำนวน 50 เครื่อง มอบให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีพ.อ. พิเศษหญิง จริยา เกตุแก้ว เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจ home isolation กับผู้ป่วยที่ต้องดูแลตัวเองจากที่บ้าน

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ส่งมอบ Pulse Oximeter Fingertip จำนวน 50 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี พี่จักษ์ เภสัชกร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 🦠

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์จำเป็นสำหรับสถานการณ์โควิด ให้กับรพ. เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี  เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ Pulse Oximeter Fingertip จำนวน 50 เครื่อง แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยมีรองแพทย์ นพ.สมศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในโครงการ home isolation ของจ.เชียงรายต่อไป ซึ่งตอนนี้ทางรพ.ต้องการ pulse oximeter เป็นอย่างมาก

วันนี้ทางเขตภาคกลางตัวแทนขอบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ Pulse Oximeter Fingertip จำนวน 40 เครื่อง ให้กับรพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โดยมี นพ..มงคล รองผู้อำนวยการและ ภก.สมยศ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และ ภญ.ปราณี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดต่อไป

วันนี้ทางเขตภาคกลางตัวแทนของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ Pulse Oximeter Fingertip จำนวน 30 เครื่อง ให้กับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยมี ผอ.โศรยา และทีมเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในการรับมอบ

วันนี้ทางเขตภาคกลางตัวแทนของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ Pulse Oximeter Fingertip จำนวน 40 เครื่อง ให้กับรพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก โดยมี รองผอ. ภญ.ปิยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายเภสัช เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดต่อไป

วันนี้ทางทีมเหนือล่างตัวแทนของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ Pulse Oximetor Fingertip จำนวน 50 เครื่อง แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยผอ.รพ. นพ.อายุสและพี่เตียง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในโครงการ home isolation ซึ่งตอนนี้ทางรพ.ต้องการ pulse oximeter เป็นจำนวนมาก

ตัวแทนของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ Pulse Oximetor Fingertip จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยหัวหน้าเภสัช พี่จิตโสมนัส เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดต่อไป

วันนี้ตัวแทนของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ Pulse Oximeter Fingertip จำนวน  25 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี โดยแผนกเภสัช เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดต่อไป

วันนี้ตัวแทนของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบ Pulse Oximeter Fingertip จำนวน  30 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อใช้กับผู้ป่วยโควิดในรพ. โดยทาง ผอ.รพ.นายแพทย์กำพล เมืองแสน ให้เกียรติมารับมอบด้วยตนเอง

go to top