บริจาคเครื่อง Scanner ใบสั่งยาและ Printer ฉลากยา

ตัวแทนบริษัทเอไซ บริจาคเครื่อง Scanner ใบสั่งยาและ Printer ฉลากยาให้กับรพ. เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานของโรงพยาบาลให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการกับทางโรงพยาบาลได้รับยาในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าเดิม ทั้งนี้ทีมบริหารโรงพยาบาลและหัวหน้าแผนกเภสัชกรรมเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวค่ะ 🙏

go to top