เอไซ จับมือ กรุงศรี ร่วมสร้างระบบนิเวศและโซลูชันทางการเงินเพื่อการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ รองรับการก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

จากซ้ายไปขวา

  • นายคาซึฮิโระ โนซากิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น 1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • นายบุนเซอิ โอคุโบะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • เภสัชกร ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
  • เภสัชกร วิจิตร พาณิชย์จินดา ผู้จัดการหน่วยธุรกิจโรงพยาบาล บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
  • เภสัชกรหญิง รัตนพร ทางธนกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

กรุงเทพฯ (9 พฤษภาคม 2566) –บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ผู้นำในอุตสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ประสานพลังความร่วมมือกับ กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สร้างระบบนิเวศและโซลูชันทางการเงินเพื่อการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การป้องกันโรค และการเข้าถึงการรักษาโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างบริษัทผู้ผลิตยาสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์และสถาบันการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

เภสัชกรณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด กล่าวว่า “จากการวิจัยพบว่า ภายในปี 2593 ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์สูงมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เอไซ ได้มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปรัชญาธุรกิจของบริษัทฯ คือ “hhc (human health care)” อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคอัลไซเมอร์ ไม่ได้เกิดกับแค่ตัวผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อการดำเนินชีวิตของครอบครัว คนรอบข้าง และสังคมโดยรวมอีกด้วย ดังนั้น การมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญอันจะนำไปสู่การวินิจฉัยการดูแลรักษา และการเตรียมการแก้ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ เอไซ จึงได้ประสานพลังความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างระบบนิเวศทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงประชาชนอย่างครบวงจร โดยการดำเนินงานในเฟสแรกจะเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ของคนในสังคมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคนี้ รวมถึงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับกรุงศรี และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่อาจกระทบต่อครอบครัว ผู้ดูแล และสังคมรอบข้าง สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป”

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กระแสสังคมสูงอายุเป็นหนึ่งใน Megatrend และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งนำมาสู่ความท้าทายในหลายๆ ด้านจากความเสื่อมถอยของร่างกายและปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ หรือภาวะสมองเสื่อม ผลกระทบที่ตามมาคือ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการตรวจรักษาที่จำกัด และมีค่าใช้จ่ายที่สูง ขณะที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความต้องการในการดูแลระยะยาว กรุงศรีเล็งเห็นความท้าทายที่เกิดขึ้นและต้องการมีส่วนช่วยในเรื่องดังกล่าว จึงได้จับมือกับ เอไซ ในการร่วมพัฒนาโซลูชันทางการเงินต่างๆ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เกี่ยวกับโรค             อัลไซเมอร์ที่แข็งแกร่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน กรุงศรีกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ที่ครอบคลุมการรักษาโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นในอนาคต รวมถึงช่วยลดภาระของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะยาว สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบันของกรุงศรี (ปี 2564-2566) ในการสร้างระบบนิเวศที่สำคัญครอบคลุมถึงเรื่องของ Living Ecosystem รวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ ESG โดยเฉพาะมิติด้านสังคม (Social) อีกด้วย”

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยผู้ร่วมในพิธีลงนามของกรุงศรี ประกอบไปด้วย นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ นายบุนเซอิ โอคุโบะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ และนายคาซึฮิโระ โนซากิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น 1 และผู้บริหารของบริษัท เอไซ ประเทศไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบไปด้วย เภสัชกร ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ เภสัชกร วิจิตร พาณิชย์จินดา ผู้จัดการหน่วยธุรกิจโรงพยาบาล และ เภสัชกรหญิง รัตนพร ทางธนกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การป้องกันโรค และการเข้าถึงการรักษาโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย

# # #

เกี่ยวกับเอไซ

เอไซ (Eisai Co., Ltd.) เป็นบริษัทยาชั้นนำระดับโลก ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและมีเครือข่ายสำนักงานทั่วโลกในกว่า 50 ประเทศ เอไซ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 มีประวัติอันยาวนานในการพัฒนายาที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อรักษาโรคหลากหลายที่เป็นอยู่ ด้วยเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนา สถานที่ผลิต และบริษัทสาขาการตลาดทั่วโลก เอไซ มุ่งมั่นที่จะสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับโรคที่ยังไม่มีการตอบสนองทางการแพทย์อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นโรคทางระบบประสาทวิทยาและมะเร็งวิทยา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอไซ โปรดเยี่ยมชม www.eisai.com (สำหรับสำนักงานใหญ่ทั่วโลก: Eisai Co., Ltd.) และทาง Twitter @Eisai_SDGs หรือ www.eisai.co.th (สำหรับสำนักงานประเทศไทย: Eisai (Thailand) Marketing Co .Ltd.)

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในหกสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 78 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 605 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 565 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,579 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 10 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 170,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปันสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน  MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english

go to top