เอไซฯ จับมือพันธมิตร ไทยประกันชีวิต มุ่งส่งเสริมความเข้าใจและการเข้าถึงการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย

EISAI’S SALES SUBSIDIARY COLLABORATES WITH THAI LIFE INSURANCE
TO SUPPORT ACCESS TO TREATMENTS FOR ALZHEIMER’S DISEASE
IN THAILAND

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำในอุสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์  โดยเภสัชกรณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมมือกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การป้องกันโรค และการเข้าถึงการรักษา
โรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย

บริษัท เอไซฯ ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วย ตามปรัชญาธุรกิจของบริษัทฯ คือ “hhc (human health care)” ผ่านการขับเคลื่อนความตระหนักรู้ของคนในสังคมในการดูแลผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคนี้
ผ่านทางโปรแกรมการรับรู้ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว และโปรแกรมตรวจวัดและติดตามสุขภาพสมองสำหรับประชาชนทั่วไปในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
ในการวิจัยทางการแพทย์และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือ กลุ่มผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม

Mr.Kanazawa Shohei (นายคานาซาว่า โชเฮ)  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอไซฯ ประจำภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา กล่าวว่า บริษัทเอไซฯให้ความสำคัญในการใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยและครอบครัวเสมอ  โดยเฉพาะการนำหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ตามปรัชญาของทางบริษัทฯมาใช้ นำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมต่างๆของบริษัทฯในด้านการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่เป็นบริษัทชั้นนำในระดับแนวหน้าโดยเฉพาะเรื่องการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคอัลไซเมอร์มานานกว่า 35 ปี

   โรคอัลไซเมอร์เป็นภัยคุกคามทางสุขภาพที่มากขึ้นต่อผู้ป่วยและครอบครัวในประเทศไทย ทั้งจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ที่สูงขึ้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายจากความต้องการในด้านต่างๆเพื่อการดูแลผู้ป่วยในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการค้นหาและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ในขณะเดียวกันทางบริษัทเอไซฯ กำลังปรับเปลี่ยนตนเองจากบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตเภสัชภัณฑ์มา เป็นบริษัทที่สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางสุขภาพที่เอื้อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงประชาชน อย่างครบวงจร โดยเฉพาะในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอไซฯกับพันธมิตรคือ บริษัท ไทยประกันชีวิตฯ ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะดำเนินการตามความมุ่งหวังอย่างสูงที่จะมอบทางเลือกในการดูแลสุขภาพและนวัตกรรมที่ดีให้กับประชาชนในประเทศไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) และหลักปรัชญา “hhc (human health care)” ของทางบริษัทฯ

ด้านนายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีสุขให้กับผู้เอาประกันภัย และคนในสังคม โดยเฉพาะการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างครบรอบด้าน หรือ Eco-Health System ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive) และการรักษา (Curative)

ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาที่สำคัญด้านหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุคือ การเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) หรือ “AD” กลายเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวไทย โดยเมื่อพิจารณาจากประชากรสูงอายุในไทย คาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านคนภายในปี 2573 จากจำนวนประมาณ 600,000 คนในปัจจุบัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยเรื้อรัง แม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์และการพัฒนายาในปัจจุบัน จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ตั้งแต่ในระยะแรกก็ตาม แต่การเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยรวมถึงค่าดูแลรักษาที่สูงขึ้นในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ สิ่งนี้อาจเพิ่มภาระทางการเงินแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ขณะเดียวกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความต้องการการดูแลระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว และคนใกล้ชิดได้” 

ดังนั้น เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัยและคนไทย บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น  (Early Stage) รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย โดยการดำเนินงานในระยะแรกจะเป็นการสร้างความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อม และสุขภาพสมองให้กับผู้เอาประกัน หรือผู้สนใจ รวมถึงการพัฒนา และสร้างระบบ Ecosystem เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ที่แข็งแกร่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพและบริการ ที่ครอบคลุมการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุด และลดภาระครอบครัวในระยะยาว รวมถึงการขยายความคุ้มครองจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัทฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง ให้ครอบคลุมโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น จากเดิมที่ประกันสุขภาพจะคุ้มครองกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์แล้ว

ENGLISH VERSION

go to top