เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จับมือ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขลงนาม MOU

เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จับมือ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขลงนาม MOU
ร่วมยกระดับพัฒนาการเข้าถึงการวินิจฉัย การรักษา และ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อม และ โรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย
Mild Cognitive Impairment (MCI), Dementia and Alzheimer’s Disease

กรุงเทพฯ (29 พฤศจิกายน 2566)  บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (กรรมการผู้จัดการบริษัท เอไซ ประเทศไทย: เภสัชกร ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์) ผู้นำอุตสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์  จับมือประสานความร่วมมือกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาการเข้าถึงการวินิจฉัย การรักษา และ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย โดยผลของความร่วมมือนี้มีความคาดหวังว่าจะสามารถผลักดันนโยบายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นแผนระดับชาติที่เป็นไปได้ในระยะยาวต่อไปนับเป็นความร่วมมือครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างบริษัทผู้ผลิตและวิจัยเวชภัณฑ์ยาสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย

ในระหว่างพิธีการลงนาม นายคานาซาว่า โชเฮ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอไซฯ ประจำภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า บริษัท เอไซฯ ยินดีอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้” (Feasibility Study) สำหรับโรคสมองเสื่อม หวังผลต่อยอดสู่การสร้างนโยบายแห่งชาติในการดูแลผู้ป่วยภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ของประเทศไทย โดยโครงการนี้มุ่งเน้นและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการตระหนักรู้ การเข้าถึงการวินิจฉัย การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการพยาบาลที่เอื้อต่อผู้ป่วยในการเข้าสู่การรักษา การดูแลผู้ป่วยในระยะยาว แผนการสนับสนุน ตลอดเส้นทางการใช้ชีวิตของผู้ป่วยและผู้สูงวัย รวมถึงการจัดทำ “การศึกษาความเป็นไปได้” (Feasibility Study) ของโครงการสำหรับโรคสมองเสื่อม ซึ่งผลลัพธ์ของการศึกษาจะถูกนำเสนอผ่านการจัดทำกิจกรรมการรับฟังประชาพิจารณ์ต่อสาธารณะ (Public Hearing Event) โดยทั้งสององค์กร จะร่วมมือผลักดันด้านนโยบายและแผนสนับสนุนระดับชาติที่เป็นไปได้ เพื่อผู้ป่วยภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในระยะยาวต่อไป

ด้านแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ (“AD”) ถือเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยในประเทศไทย สืบเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงและความจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลระยะยาว ผลกระทบของภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ จะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย ด้านการวินิจฉัย การรักษามาเป็นระยะเวลายาวนานของ บริษัทเอไซฯ แสดงให้เห็นถึงความท้าทาย 3 ประการหลัก ในการเข้าถึงการรักษาภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. การตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค: การตระหนักรู้ถึงอาการ สัญญาณเตือน และความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที รวมถึงแนวทางการป้องกันสำหรับภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์นั้นไม่เพียงพอ 

2. โครงสร้างพื้นฐานการวินิจฉัยและการเข้าถึงบริการ: ในปัจจุบันยังไม่มีการแนะนำเครื่องมือคัดกรองภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย รวมถึงการเข้าถึงระบบการวินิจฉัยระดับสูงที่ค่อนข้างจำกัด 

3. การเข้าถึงการดูแลโดยรวม: การสนับสนุนด้านการเข้าถึงการรักษาและด้านค่ารักษา รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยภาวะปริชานบกพร่อง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์และผู้ดูแลที่ค่อนข้างจำกัด

ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ เอไซฯ และ กรมการแพทย์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านนโยบายและแผนการสนับสนุนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

การลงนามในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนลงนามจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์  และนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา  และบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นำโดย นายคานาซาว่า โชเฮ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอไซฯ ประจำภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา และ เภสัชกรณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ 

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นวันพุธที่ 29 พฤศจิกายนนี้ โดยผู้ร่วมในพิธีลงนามของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบไปด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์  และผู้บริหารของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบไปด้วย เภสัชกร ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ เภสัชกร วิจิตร พาณิชย์จินดา ผู้จัดการหน่วยธุรกิจโรงพยาบาล เภสัชกรหญิง รัตนพร ทางธนกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ เภสัชกรหญิง สรัญญา ธนพิตรานันต์ ผู้จัดการฝ่ายความเป็นเลิศทางธุรกิจ

***************

30 พฤศจิกายน 2566

English Version

go to top